Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE
ALGEMENE VOORWAARDEN F&S Verhuizingen  

1 – Definities 
2 – Werkingssfeer 
3 – Vooraf verstrekken van informatie door partijen
4 – Gevaarlijke voorwerpen of producten  
5 – Douaneformaliteiten
6 – Verhuisprijs
7 – Sluiten van de overeenkomst
8 – Betaling
9 – Wijzigen, annuleren, opzeggen 
10 – Verplichtingen van F&S Verhuizingen
11 – Aansprakelijkheid van F&S Verhuizingen
12 – Verplichtingen van de klant
13- Aansprakelijkheid van de klant 
14 – Schademelding  
15 – Schadevergoeding
16 – Geschillen 
17 – Opslag
18 – Bedrijfsverhuizingen

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Klant: De opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst

Verhuizer: F&S verhuizingen

Verhuisovereenkomst
 : De overeenkomst van goederenvervoer waarbij F&S verhuizingen zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren uitsluiten binnen een gebouw en/of over de weg

Verhuisgoederen: Zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt

Inboedel: Al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier

Schadegeval: Een nadelig gevolg van een gebeurtenis aan één voorwerp.

Bedrijf: Iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER 

 1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen binnen een gebouw; dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg; dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
 2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen).
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.
 4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor F&S verhuizingen, in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel bij het sluiten van de bewaarneming overeenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden.

 ARTIKEL 3 – VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN 

 1. Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig – het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.
 1. Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
 2. Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen wijst de klant erop dat:

A. De verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 14 aangegeven bedrag;

B. De klant Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen kan verzoeken – door dit aan te kruisen op de offerte – om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen niet aansprakelijk is en overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie.

C. Partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;

D. De klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing;

E. Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b, c en of d, mits bij de eigen verzekeraar van Verhuisbedrijf F&S Verhuizingen op redelijke voorwaarden verzekerbaar zijn.

 • F&S Verhuizingen stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
 • Alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
 1. Alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
 2. Alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften vanbinnen- en buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.
 3. Andere zaken die voor F&S Verhuizingen van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat F&S Verhuizingen deze gegevens kent.

ARTIKEL 4 – GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN

 1. Als de klant aan F&S Verhuizingen gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant van F&S Verhuizingen inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en F&S Verhuizingen de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven. 
 2. F&S Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen. 
 3. F&S Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen. 

ARTIKEL 5 – DOUNEFORMALITEITEN 

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen: Algemene Voorwaarden F&S Verhuizingen

a. F&S Verhuizingen dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten; 

b. de klant dient aan F&S Verhuizingen de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen. 

ARTIKEL 6 – DE VERHUISPRIJS 

 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:
  1. Een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
  2. Een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven.
 1. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van F&S Verhuizingen, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
  1. Het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
  2. Het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
  3. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc.. De verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist; 
  4. De premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
 2. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 3. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan F&S Verhuizingen andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op een later verzoek van de klant door F&S Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. 

ARTIKEL 7 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht. 
 2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:
  1. de door F&S Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, 
  2. de prijs van die werkzaamheden (inclusief btw), 
  3. het moment en de wijze van betaling, en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing. Een tekstexemplaar van deze voorwaarden wordt bij de offerte gevoegd, afgegeven of via e-mail toegezonden. 

3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na offertedatum.

4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van F&S Verhuizingen te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht. 

5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan F&S Verhuizingen ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft F&S Verhuizingen, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid. 

ARTIKEL 8 – BETALING

1. De klant dient de verhuisprijs per bankoverschrijving te betalen, binnen 14 dagen na ontvangst factuur. 

2. Indien F&S Verhuizingen bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst is overeengekomen, dat betaling à contant zal plaatsvinden, dient dit op de verhuisdag zelf te worden voldaan.

4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door F&S Verhuizingen in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten 

5. Indien de Klant niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt F&S Verhuizingen met de Klant afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. 

6. Als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten. 

ARTIKEL 9 WIJZIGEN, ANNULEREN, OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor F&S Verhuizingen uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij F&S Verhuizingen niet verstoren. De klant moet F&S Verhuizingen bovendien schadeloosstellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging F&S Verhuizingen voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
 2. Als F&S Verhuizingen door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: 

a. nieuwe instructies vragen aan de klant of b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

 • De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is F&S Verhuizingen daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15% van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50% respectievelijk 75% van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van F&S Verhuizingen eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.
 • De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat F&S Verhuizingen de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan F&S Verhuizingen worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient F&S Verhuizingen – behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 – deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

 ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN F&S VERHUIZINGEN 

1. F&S Verhuizingen is verplicht: 

 1. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe
  mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; 
 2. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien; 

2. De verplichtingen van F&S Verhuizingen die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd. 

 ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID VAN F&S VERHUIZINGEN 

1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is F&S Verhuizingen aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 

2. F&S Verhuizingen kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: 

 1. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
  1. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
  2. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;
  3. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.

3. F&S Verhuizingen die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet- nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: 

 1. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld
 2. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
 3. de keuze door de klant – hoewel F&S Verhuizingen hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; 
 4. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor F&S Verhuizingen, indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen; 
 5.  de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: 

– lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen.
– het afsterven van planten;
– het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan F&S Verhuizingen heeft overhandigd 

– het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.
Wanneer F&S Verhuizingen bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs. 

4. F&S Verhuizingen is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn. 

5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is F&S Verhuizingen gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. F&S Verhuizingen is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden. 

Artikel 12 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De klant is verplicht om voor F&S Verhuizingen zowel het laad- als het losadres goed begaanbaar te maken, vrij van obstakels en/of andere werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan dat eerdere uitgevoerde werkzaamheden volledig afgerond zijn zodat normale verhuisactiviteiten niet tot schade kunnen leiden. Voor het geval dat dit anders is, is F&S verhuizingen niet aansprakelijk voor eventuele optredende schade.
2. Klant draagt zorg voor het droog, schoon en in acceptabele staat bewaren van de door F&S Verhuizingen in bruikleen geleverde verhuisdozen. Indien deze beschadigd worden ingeleverd door de klant kan F&S Verhuizingen de kosten (vervangingswaarde) in rekening brengen.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 

1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die F&S Verhuizingen lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen. 

2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan F&S Verhuizingen indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht. 

3. De klant zal F&S Verhuizingen op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval de Verhuizer door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, – strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door F&S Verhuizingen, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d. 

ARTIKEL 14 – SCHADEMELDING 

 1. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan F&S Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan F&S Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd;
 2. Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aan F&S Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan F&S Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder niet direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd. 
 3. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld.

2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na de verhuisdatum.

3. Eventuele klachten aangaande de werkzaamheden van F&S Verhuizingen dienen binnen veertien dagen na de verhuizing aan F&S Verhuizingen te worden gemeld

4. De schademelding en de melding van een klacht dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren aan F&S Verhuizingen.

5. U bent verzekerd tegen dagwaarde, wanneer een schade aan F&S Verhuizingen wordt gemeld dient u de aankoop-bon van het beschadigde item toe te voegen. Indien u de aankoop-bon niet kunt overleggen maakt F&S Verhuizingengeen werk van de door u gemelde schade.

6. Kunstobjecten (schilderijen, beelden etc.) en antiek zijn standaard mee verzekerd tot een bedrag van €1250,00. Kunstobjecten en antiek met een hogere dagwaarde dan €1250,00 dienen vooraf gemeld te worden en hiervoor kan een aparte verzekering afgesloten worden.

ARTIKEL 15 – SCHADEVERGOEDING 

1. De schadevergoeding die F&S Verhuizingen op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van €23.000,–. of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.

2. Indien F&S Verhuizingen in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €23.000,- per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.

3. Voor zover F&S Verhuizingen aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld: a bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; b bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit: 1 een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed; 2 een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.

4. U heeft bij F&S Verhuizingen een eigen risico van €250,00 eventuele schade die ontstaan is door F&S Verhuizingen die onder de €250,00 te vervangen en/of te repareren is wordt niet aan u vergoed.

5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en F&S Verhuizingen overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

6. F&S Verhuizingen kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

1. Indien er een geschil tussen de klant en F&S Verhuizingen mocht ontstaan over de totstandkoming of uitvoering van de verhuisovereenkomst als bedoeld in artikel 1 sub c zullen partijen eerst in der minne tot een oplossing trachten te komen. 

2. In geval partijen niet tot overeenstemming komen is uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

ARTIKEL 17 – OPSLAG

1.  Klant dient zelf zorg te dragen voor inboedelverzekering bij het gebruik maken van opslag. 
De opslag van goederen zijn geheel op eigen risico.

ARTIKEL 18 – BEDRIJFSVERHUIZINGEN

1. Wij verhuizen alleen kantoor inventaris. Voor bedrijfsverhuizingen gelden onze algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.